U gebruikt een verouderde browser. Gebruik Google Chrome of Mozilla Firefox om uw ervaring te verbeteren.

Algemene voorwaarden winactie Dag van de Zorg

Deze algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie met de naam Dag van de Zorg van Huuskes. Door deelname aan de betreffende actie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande actievoorwaarden.
 

Algemene voorwaarden Taart voor Toppers / Dag van de Zorg winactie

1. – Deelname aan deze actie is alleen mogelijk voor personen van 18 jaar of ouder die woonachtig zijn in Nederland.

2. – De looptijd van deze winactie is 19 april 2021 t/m donderdag 6 mei 2021.

3. – Deelname aan deze winactie is kosteloos.

4. – Deelname vindt plaats wanneer je het inschrijfformulier op www.huuskes.nl/toppers hebt ingevuld en verzonden.

5. – De winnaars worden per e-mail geïnformeerd over de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.

6. – Onder de deelnemers aan de actie verloot Huuskes 200 keer een slagroomtaart voor ca. 15 personen.

7. – De slagroomtaart wordt dinsdag 11 of  woensdag 12 mei 2021 verstuurd naar het adres dat gekoppeld is aan het opgegeven debiteurnummer. 

8. – Over de uitslag en toekenning van de prijs wordt niet gecorrespondeerd.

9. – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie. H.H. Huuskes BV kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

10. – Het is alleen toegestaan voor deelnemers om een team op te geven die werkzaam is in de zorg, dit betreft werkzaam in één van de volgende sectoren: ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, revalidatiezorg, verslavingszorg, ziekenhuiszorg.

11. – Met de inzending van materiaal zoals eventuele foto’s, afbeeldingen en motivatietekst, verklaart de deelnemer dat deze materialen geen inbreuk maken op eigendomsrechten van anderen en niet kwetsend, beledigend, racistisch, discriminerend of anderszins in strijd zijn met de goede smaak of fatsoen; H.H. Huuskes BV heeft het recht om ingezonden materiaal te weigeren of te verwijderen als het vermoeden bestaat dat dit het geval is.

12. - Deelnemer vrijwaart H.H. Huuskes BV voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op hun eigendomsrechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten.

13. – Medewerkers van H.H. Huuskes BV zijn uitgesloten van deelname aan de winactie.

14. – De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. H.H. Huuskes BV is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering van de prijs.

15. – De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door H.H. Huuskes BV of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is H.H. Huuskes BV niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.

16. – H.H. Huuskes BV is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). H.H. Huuskes BV kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.

17. – Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

18. – De deelnemer en stemmer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. H.H. Huuskes BV mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring).

19. – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is H.H. Huuskes BV gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de winactie.

20. – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. H.H. Huuskes BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

21. – H.H. Huuskes BV op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.

22. – H.H. Huuskes BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website.

23. – H.H. Huuskes BV is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

24. – H.H. Huuskes BV is gerechtigd ten alle tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat H.H. Huuskes BV daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer.

25. – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u een mail sturen naar marketing@huuskes.nl vermeld daarbij altijd de naam van de winactie en uw eigen contactgegevens. Er zal zo spoedig mogelijk contact opgenomen worden.